ქ. თბისში განთავსებული ფილიალების მისამართები:

  1. თბილისი, ლ.ასათიანის ქ. №17/34  ტელ.: 272 99 53; 264 02 10

  2. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №90 ტელ.: 218 24 74     
                                                    
  3. თბილისი, მუხიანი Iმ/რ კ.2  ტელ.: 264 02 10

Email: admin@autoschool.ge