შუქნიშნის სიგნალები Print

 1 ორგანიზაციის
2 მიმართულების
3 რკინიგზის
4 მაფრთხილებელი
5 ჰორიზონტალური განლაგებით
6 დამატებითი სექცია
7 ვერტიკალური განლაგებით
8 სდექ
9 პირდაპირ
10 პირდაპირ და მარჯვნივ
13 პირდაპირ და მარცხნივ
14 რევერსული
15 წითელი
16 ყვითელი
17 მწვანე სიგნალი
18 ციმციმა
19 ციმციმა წითელი
20 ციმციმა ყვითელი
21 ციმციმა მწვანე